п. 12.2. Організація праці

Організація праці - це система заходів, що забезпечує раціональне використання робочих кадрів, яка включає відповідне розміщення людей у процесі виробництва, поділ на ланки, методи виконання робіт, нормування й стимулювання праці, організацію робочих місць, їх обслуговування й необхідні умови праці.

Одним з основних принципів організації праці є поділ будівельного процесу на операції й спеціалізація виконавців на їхньому виконанні. Кожного робітника використовують на операціях його кваліфікації - нераціонально затрачати час і сили висококваліфікованого робітника там, де з роботою зможуть упоратися робітники нижчої кваліфікації.

Не менш важливий принцип - потоковість виробництва. Відповідно до цього принципу праця між робітниками, що виконують будівельний процес (наприклад, цегельну кладку стін), розділяється так, щоб забезпечувалися безперервність і циклічність операцій на відведеній ділянці роботи.

Вирішальна умова ефективності праці робітників - раціональність методів його здійснення. Цим обумовлюється необхідність організувати працю на науковій основі. Наукова організація праці (НОП) - це організація праці, заснована на досягненнях науки і передовому досвіді, систематично впроваджуваних у виробництво, що дозволяє найбільш ефективно поєднати техніку і людей в єдиному виробничому процесі та забезпечує підвищення продуктивності праці, збереження здоров'я людини і поступове перетворення праці в першу життєву потребу.

Наукова організація праці передбачає найкраще вирішення питань, від яких залежить продуктивність праці. Вона грунтується на відборі найбільш доцільних методів виконання будівельних процесів, робочих прийомів, інструментів і пристосувань; виборі найдоцільнішої кількості і кваліфікаційного складу ланок, розстановки робітників, формування ланок. Для всіх видів робіт встановлені прийоми, інструменти і пристосування, що найбільшою мірою відповідають сучасному стану будівельної техніки. Проте, вдосконалення їх повинно продовжуватися і в подальшому.

Наскільки важливий науковий підхід до вирішення питань організації праці, показує аналіз продуктивності праці муляра в залежності від висоти кладки над настилом риштування. Як бачимо, найбільшої продуктивності досягає муляр, коли рівень кладки знаходиться на висоті 600 ... 800 мм над настилом. При кладці цегли на рівні настилу вироблення знижується до 55, а на висоті 1200 мм - до 50%. Ця обставина зумовила розробку і застосування риштування з регулюємою висотою підйому, що дозволяє весь час вести кладку на рівні 600 ... 800 мм над настилом.

Для досягнення найвищої продуктивності праці не менш важливо, наприклад, забезпечити правильне чередування праці і відпочинку. Тому НОП передбачає, з одного боку, застосування прогресивних форм і методів організації праці і максимальної її раціоналізації, з іншого - подальше вивчення впливу фізіологічних, психологічних та інших факторів на людський організм.

Будівельні процеси виконуються ланками. Обов'язки в ланці розподіляються таким чином, щоб забезпечувалися рівномірне завантаження робітників і рітмічне виконання всіх операцій. Кількісний та кваліфікаційний склад ланки мулярів залежить від характеру та обсягу робіт.

Технічні документи, що містять рекомендації з наукової організації праці, називають картами трудових процесів.

 

Карти трудових процесів на виробництво кам'яних робіт мають розділи:

  • "Ефективність застосування карти", де зазначене вироблення муляра в кубічних метрах на 1 людино-день; 
  • "Виконавці, інструмент, пристосування, реманент", де наведений чисельний і кваліфікаційний склад ланки мулярів, а також перелік і кількість необхідних інструментів, пристосувань і реманенту; 
  • "Умови й підготовка процесу", де перераховані операції, виконувані до початку роботи (наприклад, перевірка горизонтальності рядів раніше виконаної кладки, подача на робоче місце кладочних матеріалів і т.д.); 
  • "Технологія й організація процесів", у який входять: графік трудового процесу, що відбиває послідовність, тривалість і витрати праці на кожну робочу операцію, виконувану мулярами; опис операцій; схеми організації робочого місця із вказівкою місць знаходження мулярів, розміщення піддонів із цеглою, ящиків з розчином і т.д.; 
  • "Приймання праці", проілюстроване на малюнках, що розкривають техніку виконання робочих рухів, й доповнюються коротким текстом для пояснення. Карти трудових процесів, що узагальнюють передовий досвід, сприяють підвищенню продуктивності праці мулярів.

Будівельні процеси виконуються ланками. Обов'язки в ланці розподіляються таким чином, щоб забезпечилися рівномірне завантаження робітників і ритмічне виконання всіх операцій. Кількісний і кваліфікаційний склад ланки мулярів залежить від характеру й обсягу робіт.

З метою поліпшення керівництва виробництвом ланки поєднують у спеціалізовані або комплексні бригади.

Спеціалізовані бригади складаються з робочих однієї професії (спеціальності) і виконують, як правило, прості будівельні процеси.

Комплексні бригади складаються з ланок різних професій, що приймають участь у створенні певної продукції. Наприклад, бригада по кам'яній кладці ділиться на ланки мулярів, тесль, монтажників, такелажників. У комплексній бригаді по числу робітників провідних професій призначають і кількість робітників інших професій, виходячи з того, що вони повинні забезпечити можливість робочим провідних професій досягтися максимальної продуктивності праці, а також, щоб уся бригада була повністю й рівномірно завантажена роботою.

Комплексні бригади кінцевої продукції виконують більш широке коло робіт, і їх продукцією може бути вже не кам'яна кладка, а цілком будинок, підготовлений до внутрішніх опоряджувальних робіт.

Найбільш ефективно організується праця в комплексних бригадах або комплексних бригадах кінцевої продукції, переведених на господарський розрахунок. Кращих результатів такі бригади домагаються, коли вони виконують роботи на умовах бригадного підряду. Суть його полягає в тому, що комплексна бригада, що діє на принципах господарського розрахунку, ухвалює на себе зобов'язання, тобто бере підряд по виконанню певного комплексу робіт обумовленою кошторисною вартістю, і залежно від досягнутого зниження собівартості цих робіт одержує на додаток до нормативної заробітної плати матеріальну винагорода. При цьому бригада до початку роботи отримує акордний наряд - завдання, наприклад, на всі роботи зі зведення будинку (за винятком оздоблювальних і спеціальних монтажних робіт), а також ліміти на необхідні для цього матеріали і конструкції, дані кошторисної вартості робіт, виконуваних бригадою, та суму заробітної плати на ці роботи. Витратні для виконання робіт матеріали, а також витрати на механізми та інші потреби, пов'язані з виробництвом будівельних робіт, відносяться на собівартість роботи бригади.

Організація будівництва бригадним підрядом передбачає підвищення відповідальності та зацікавлення працівників у досягненні високих кінцевих результатів колективної праці на основі договірних відносин адміністрації з бригадою робітників. Бригада бере на себе зобов'язання в обумовлений договором термін виконати наданими в її розпорядження будівельними механізмами та іншими засобами весь комплекс робіт по об'єкту і здати готову продукцію у вигляді закінченого об'єкта (вузла), забезпечивши при цьому необхідну якість робіт, економне і раціональне використання всіх видів ресурсів.

Адміністрація будівельно-монтажної організації, у свою чергу, зобов'язується вчасно забезпечувати будівництво об'єкта проектно-кошторисною й організаційно-технологічною документацією, будівельними машинами й механізмами, матеріалами, конструкціями й деталями, необхідними для виконання робіт за договором, здійснювати інженерно-технічне керівництво будівництвом.

При укладанні договору на виконання робіт, підрядній бригаді одночасно з видаваним єдиним акордним нарядом на виконання робіт з об'єкта встановлюються планові (залежні від діяльності бригади) витрати на виробництво: витрати на матеріал, конструкції й деталі, експлуатацію будівельних машин; накладні витрати. По завершенню робіт визначають планові й фактичні витрати на закінчений об'єкт (вузол). Різниця між плановими й фактичними витратами госпрозрахункової бригади на виконання доручених їй робіт становить досягнуту бригадою економію. З обліком цього бригаді виплачують заробітну плату й матеріальне заохочення відповідно до Положення про акордну оплату праці в будівництві. Крім того, госпрозрахункову бригаду преміюють за досягнуту економію. Премію між робочими бригадами розподіляють пропорційно тарифним ставкам і відпрацьованому часу, а за згодою всіх членів бригади з урахуванням реального внеску кожного робітника в загальні результати - за коефіцієнтом трудової участі, на виробництві.

Зараз частіше застосовують наскрізний поточний бригадний підряд, який базується на поточному методі будівництва, рівномірного та узгодженого завантаження госпрозрахунковою бригадою різних ланок будівельного конвейєра "завод - комплектація - транспорт - будівництво" по графікам робіт, розробленим з урахуванням введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва у встановлені терміни. Наскрізний потоковий бригадний підряд найкращим чином забезпечує орієнтацію діяльності всіх ланок будівельного конвеєра на досягнення високих кінцевих результатів - своєчасне або дострокове введення об'єкта при мінімальних затратах праці, матеріальних і технічних ресурсів.

Впровадження бригадного підряду створює умови для широкого залучення робітників до участі в управлінні будівельним виробництвом у формі рад бригади і бригадирів, сприяє вихованню робітників до праці та підвищення загальної їхньої культури.

У комплексних підрядних бригадах ланки в основному спеціалізуються на виконанні певного виду робіт. Разом з тим у таких бригадах широко освоюють суміжні професії, що дозволяє повноцінніше завантажити робітників і забезпечити своєчасне виконання всіх робіт.

Бригада виконує роботи із захваток потоковим методом Ведучим при цегельній кладці є ланка мулярів, при зведенні повнозбірних будинків - ланка монтажників.

Виконувані кожною ланкою роботи перевіряють робочі ланок суміжних професій, тобто ланок, які будуть виконувати наступні роботи. Роботу мулярів контролюють монтажники: вони вивіряють, наприклад, горизонт опорних частин стін перед монтажем перекриттів.

Роботи мулярів і монтажників приймають столяри й штукатури, які після зведення стін і перегородок установлюють вікна, двері, оштукатурюють укоси, стіни. При роботі з методу бригадного підряду система поопераційного контролю якості стає загальним правилом членів бригади. Кожний знає, що виправлення допущених помилок вимагає додаткових витрат праці й матеріалів, буде знижувати досягнуту економію й загальне вироблення бригади. У комбінації із системою контролю з боку робітників інших ланок, це спонукає до підвищення якості й бездефектній здачі виконаних робіт, що, в остаточному підсумку, сприяє підвищенню ефективності будівельного виробництва.